Tilstandsrapport

En tryggere handel

Mange av våre tjenester kommer i form av en tilstandsrapport. Våre tilstandsrapporter er en billig beskyttelse mot overraskelser ved kjøp, salg eller vedlikehold av eiendommen.

Hva er en tilstandsanalyse?

Tilstandsanalyse går ut på å registrere og vurdere tilstanden til en bygning eller deler av en bygning. Resultatet skal danne basis for økonomiske beregninger eller arbeider. Tilstandsanalyser nyttes som grunnlag for mange ulike formål, for eksempel kjøp og salg av eiendommer, planlegging av ombygging og vedlikeholdsplan, ferdigbefaring, garantibefaring og taksering. Metode og rapportform som benyttes vil avhenge av formålet med tilstandsanalysen.

Hvorfor tilstandsanalyse og planlegging av vedlikeholdet?

Omfanget av skader på bygninger i Norge er betydelig, og årlig går store beløp til å utbedre skader som skyldes dårlig utførelse og mangelfullt vedlikehold. Å vente med utbedringer og vedlikeholdsarbeider til skader har oppstått, krever høy utbedringsberedskap og store disponible økonomiske midler.

Verditakst bolig og fritid

Verditakst bolig og fritid

– En riktig verdsettelse av din bolig eller fritidseiendom.

Hvorfor verditaksering?

Verditaksering av boliger er ofte ønskelig i forbindelse med finansiering av ny bolig (forhåndstakst), refinansiering, arv, samlivsbrudd, skattespørsmål og omsetning.

Hva kontrolleres?

En verditakst kan ikke sammenlignes med en tilstandsrapport da sistnevnte gir detaljert kunnskap om den bygningstekniske siden av eiendommen. Likevel foretar vi en generell vurdering av tilstanden for å kunne gi en mest mulig riktig verdsettelse av objektet. Innvendige og utvendige arealer blir derfor besiktiget. Hovedkriterier for vurdering av en eiendommens verdi er beliggenhet, planløsning, størrelse, beskaffenhet og eventuelle tinglyste servitutter. Videre kan reguleringsbestemmelser ha betydning for eiendommens utviklingspotensial. Eventuelle festekontrakter skal alltid vedlegges og vurderes i taksten. For borettslagsleiligheter gjennomgås regnskap og hvor andel felles formue og gjeld vurderes.

Uavhengig takst

Alle våre takster blir utført på fritt grunnlag. For å kvalitetssikre dette har vi kontakt med de fleste profesjonelle og operative aktører i markedet.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport

-En billig beskyttelse mot dyre overraskelser.

Alt du trenger når du skal selge bolig og hytte

Boligsalgsrapport er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.

Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Lett å gjøre seg kjent med de viktigste forholdene ved boligen

Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Rapporten gir således systematisk og grundig informasjon om de viktige forholdene ved en bolig.
For enkel lesbarhet har rapporten et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen og en hoveddel hvor alle kontrollpunkter fremgår. Det blir utført visuelle observasjoner, og inspeksjon på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen.

Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen.

Boligsalgsrapport leilighet

Boligsalgsrapport leilighet

– Gir trygghet i kjøp og salg av leiligheten. 

Går gjennom alle rom

Vi undersøker alle rom i leiligheten når det gjelder det byggetekniske. Alle tilgjengelige flater blir vurdert. Kosmetiske avvikende forhold som ikke har vesentlig konstruksjonsmessige betydning blir ikke alltid tillagt betydning. Våtrom blir tillagt spesiell vurdering. Arbeidene utføres i henhold til en utarbeidet Norsk Standard 3600 for bruk for slike oppdrag.

Undersøkelser ved flere nivå

Dersom det i spesielle tilfeller anses nødvendig kan vi utføre ytterligere undersøkelser på høyere nivåer, det vil si nivå 2 eller 3. Vanligvis kontrolleres kun innvendige arealer. Eksempelvis i sameier der eier av leiligheten også er juridisk ansvarlig for fellesarealer anbefaler vi sterkt også en kontroll av disse. Dette må imidlertid bestilles spesielt.