EL-Kontroll

EL-Kontroll

Takst-Forum tilbyr uavhengig elkontroll, eltakst og termografering for næringsvirksomhet, borettslag, privat, landbruk og offentlige kunder, samt tjenester i tilknytning til dette. Vi har som naturlig nedslagsfelt Trøndelagsfylkene, men vi drar ut når våre oppdragsgivere har behov for vår fagkompetanse og uavhengige vurderinger andre steder.

Eltakst Næring

Eltakst Næring

September 2012 kom en ny utgave av NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk, NS 3424 beskriver hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og dokumenteres. Den kan brukes for alle typer byggverk (bygg, anlegg og tekniske installasjoner), også for vurdering av funksjonelle egenskaper. Standarden har en rekke bruksområder og er en viktig brikke i forbindelse med utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, FDVU-strategi, verdiovervåkning, omsetning, salg, taksering med mer.

Takst-Forum utfører eltakst av næringsbygg, vi har foretakssertifisering NEK 405-4 og våre kontrollører innehar sertifiseringer i denne serien for bolig, næring og termografi.

Eltakst for boligkjøpere

Eltakst for boligkjøpere

Eltakst for boligkjøpere er for de boligkjøpere som har oppdaget at boligens el-installasjon ikke samsvarer med det selger har oppgitt i salgsdokumentene.

Det kan være at det er farlige feil som er skjult, opplysninger som er holdt tilbake av selger eller uriktige opplysninger i strid med Avhendingsloven § 3-8 Uriktig opplysning om eigedomen, første ledd.

Ta kontakt og bestill Eltakst for boligkjøpere, dette er en grundig gjennomgang av el-anlegget for å avdekke evt. feil og mangler.

Eltakst bolig

Eltakst ved boligsalg

Boligsalgsrapport er allerede et akseptert dokument ved boligsalg i vårt distrikt. Det er i tillegg en ytterligere utvidet rapport etter ny standard NS 3600 som vil gi større trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier. Ved innføring av boligsalgsrapport etter NS 3600 vil en utvidet eltakst bli et viktig tilvalg.

Eltakst etter NS 3600 bygger på grundigere undersøkelser av boligen og vil gi et mer korrekt bilde av salgsobjektet.

Ved å spille med åpne kort vil selger av boligen med stor sannsynlighet ha oppfylt sin opplysningsplikt. Potensielle kjøpere vil være tryggere på sin beslutning om å legge inn bud på boligen.

Det er flere tilfeller der selgere har oppgitt direkte uriktige opplysninger i forbindelse med utfylling av egenerklæringskjemaet, som senere har medført at selgeren har blitt kommet i ansvar ovenfor kjøper av boligen.  § 3-7 og 3-8 i Lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven), stiller krav til at selger gir korrekte opplysninger om boligen.

Eltakst etter NS 3600 vil være langt grundige enn det som i dag kalles Elkontroll Bolig. Dette vil gi potensielle kjøpere nødvendig informasjon om tilstanden til det elektriske anlegget før budrunden.

Du lurer kanskje på hva Elkontroll Bolig betyr for deg? Det betyr at vi kan utføre Elkontroll Bolig etter normen NEK 405-2 for forsikringsselskapene.

F. eks. Gjensidige og Sparebank 1 Forsikring gir fra 2013 20% premiereduksjon hvert år på brannforsikringspremien. Dette forutsetter selvfølgelig at du retter påpekte feil og mangler. Brannpremien utgjør 70 % av forsikringspremien og kontrollen med rettelser gir premiereduksjon i fem år.

Det er for mange boligsalg som fører til eierskiftetvist. Dette har selvsagt mange forskjellige årsaker, men ofte er feil på det elektriske anlegget det som oppdages sist. En boligsalgsrapport med høy kvalitet vil derfor med stor sannsynligvis sørge for at potensielle kjøpere får et bedre beslutningsgrunnlag og at rettvesenet avlastes.

Elkontroll landbruk

Elkontroll landbruk

Feil i den elektriske installasjonen og feil bruk av elektrisk utstyr fører til mange branner i landbruket, Hele 7 av 10 branner har el-relatert årsak, i følge statistikk fra Landbrukets brannvernkomité.

Elektriske installasjoner og ikke minst elektrisk utstyr er utsatt for store påkjenninger i form av gasser, fuktighet, støv, vibrasjoner og mekaniske belastninger. Alt elektrisk utstyr som skal brukes på slike steder skal være godkjent for dette og være tilpasset miljøet det skal brukesstøvete landbruksvifte i.

Som bonde bør du stille deg selv et viktig spørsmål:

«Er mine el-anlegg trygge og sikre for meg, min familie og våre dyr»?
Vi anbefaler at du tar grep, etter å ha sett resultatene av pilotprosjekter hos utvalgte svinebønder og med erfaringer høstet fra et identisk pilotprosjekt i Vestfold kan vi med hånden på hjertet si at det er «99,9 % sannsynlighet for at vi finner feil dine elektriske anlegg». Det kan være feil som er mindre alvorlig, men det kan også være feil som kan true både liv, helse og eiendom på gården din.
En kontroll fra Takst-Forum består blant annet av:

  • Grundig Elkontroll Landbruk
  • Termografi av sikringskap
  • Termografering av vifter og evt. kompressorer
  • Elektronisk rapportering
  • Råd og tips om farer med bruk av el-installasjonen
  • Forebyggende tiltak for å hindre en brann i din el-installasjon
  • Forbedringspunkter for din elektriske installasjon

Fysisk kontroll av ditt el-anlegg tar en dag og sett av tid til å bli med rundt på gården. Dette fordi du kan ha nyttig informasjon for kontrolløren, men også fordi vi underveis i kontrollen gir deg innspill på forbedringer og viser deg statusen på ditt el-anlegg. Ting som kanskje får deg til å bli mer bevisst i bruken av el-anlegget og dets utstyr.

Siden vi i Takst-Forum ikke har et økonomisk motiv i å få avvikslukking i anlegget, er vårt fokus på å avdekke feil, mangler og forbedringer som gjør ditt elektriske anlegg trygt og sikkert. En av fordelene med å bruke Takst-Forum er at vi både er foretaksgodkjent via NEMKO og har personell som er sertifisert i de nødvendige normene.

Du lurer kanskje på hva det betyr for deg? Det betyr at vi kan utføre Elkontroll Landbruk for forsikringsselskapene.

F. eks. Gjensidige gir fra 2013 35 % premiereduksjon på brannpremien. Dette forutsetter selvfølgelig at du retter påpekte feil og mangler. Brannpremien utgjør 70 % av forsikringspremien og kontrollen med rettelser gir premiereduksjon i tre år.

En av de som var med på pilotprosjektet sparte faktisk 17000 kroner pr. år. Det betyr at han i løpet av de tre årene elkontrollen er gyldig, faktisk har en besparelse på forsikringspremien på 51000,- kroner.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om Elkontroll Landbruk med termografi eller bestill kontroll via vårt kontaktskjema, vi vil da ta kontakt og gi deg en fastpris på kontroll eller utføre oppdraget på timebasis hvis det ønskes.

Elkontroll Næring

Elkontroll Næring etter NEK 405-3

Takst-Forum tilbyr flere uavhengige tjenester for næringsvirksomhet eller offentlige kunder. De virksomheter som har fokus på aktivt HMS arbeid, som ønsker å bidra til et trygt og sikkert arbeidsmiljø for de ansatte og sikre eiendommene til virksomheten vil ha nytte av våre tjenester for næringsvirksomhet.

Elektriske anlegg er en hyppig brannkilde.

Over 40 % av alle bygningsbranner i Norge skyldes feil og mangler i elektriske anlegg, eller feil bruk av elektrisk utstyr. Dette koster norske bedrifter millioner av kroner hvert år. Driftstap og tap av materielle verdier er i beste fall konsekvensene av farlige feil i elektriske anlegg.

Offentlige lover og forskrifter pålegger eier å sørge for at bedriftens elektriske anlegg er i forskriftsmessig stand. Dere er derfor selv ansvarlig for å avdekke og rette opp feil og mangler i anlegget.

Takst-Forum tilbyr derfor El-kontroll for sine næringslivskunder, slik at dere kan ivareta dine forpliktelser, samt sikre dere mot unødig driftstap.

Hva er årsaken til brann?

I alle elektriske anlegg finnes det større og mindre koblingspunkter og komponenter, fra koblings- og fordelingsbokser på veggen, til store fordelingstavler og sikringsskap i egne rom.
I alle ledninger og koblingsklemmer som fører strøm utvikles det varme og jo mer strøm som transporteres desto mer varme utvikles. Når koblingsklemmene blir vekselvis varme og kalde som følge av strømgjennomgangen, kan de over tid løsne. Dersom dette skjer vil det oppstå en lysbue i koplingspunktet som igjen kan føre til brann.

Dette kan også være et problem i nye anlegg hvor koplingsklemmene ikke er tilstrekkelig skrudd til ved montering. Det finnes derfor ingen garanti for at nye anlegg er brannsikre

El-kontroll fra Takst-Forum AS er en grundig kontroll av det elektriske anlegg næringsbygg.
Våre kontrollører er sertifisert i NEMKO innenfor NEK 405-1 og 405-3.
Det betyr at våre ansatte tilfredsstiller alle krav til kompetanse på dette området. En avtale med Takst-Forum på Elkontroll Næring sikrer at du får en kvalitetsmessig god kontroll og at arbeidet blir utført av en nøytral faginstans.

Forskjellig kontroller:

En kontroll av din bedrifts Internkontrollsystem og stikkprøver i el-anlegget, denne utføres hvis dere har eget Internkontrollsystem Elektro og ønsker at våre kontrollører skal verifisere dette. Da vil man kunne oppnå premiereduksjon hos deres forsikringsselskap.
Hvis deres virksomhet ikke har Internkontrollen på plass, vil det måtte gjennomføres en full elkontroll av el-anlegget, som etter utførelse og deres retting av avvik, vil kunne gi premiereduksjon hos forsikringsselskapet deres.
I utgangspunktet er Takst-Forum systemuavhengig, så vi utfører også kontroller og rapporterer i oppdragsgivers eget IK-system hvis ønskelig.

Termografering av el-anlegget:

En termografering vil si å avsløre unormalt varme punkter i det elektriske anlegget ved hjelp av et spesielt varmesøkende kamera.  Dette kameraet fanger opp infrarøde stråler som varme punkter avgir. Termografering kan dermed avdekke de varme punktene før de forårsaker brann eller driftsstans.

Hva skjer så?

Etter at EL-kontrollen er gjennomført vil dere motta rapportene elektronisk.
Dersom det avdekkes feil eller mangler i Internkontrollen skal disse rettes. Det er du som eier av anlegget som må sørge for at dette blir gjort innenfor gitte frister.

Hva er din gevinst?

Ved å rette de feil og mangler som vi påpeker i kontrollen, har dere i stor grad minsket risikoen for brann eller driftsstans som følge av feil i det elektriske anlegget.

I tillegg kan virksomheten få årlig premiereduksjon i brannforsikringspremien for de kontrollerte bygningene.

Det er viktig at kontrollen gjentas med jevne mellomrom, slik at eventuelle feil avdekkes så snart som mulig. Noen bygg, som for eksempel produksjonsbygg, skal ha kontroll hvert år. Andre bygg hvert 3. eller hvert 5 år.
Oversikt over dette får du om du tar kontakt med deres forsikringsrådgiver.

Vi kontakter våre kunder når det er på tide med en ny kontroll.

 

Elkontroll Borettslag

Ved å gjennomføre elkontroll i borettslag vil man som resultat få oversikt over evt. feil og mangler som kan påvirke elsikkerheten for alle som bor i borettslaget. De fleste tenker ikke over at el er potensielt farlig og at man både bør kontrollere felles el-anlegg i et borettslag og i leilighetene med jevne mellomrom.

Mange forsikringsselskap gir borettslag/sameier premiereduksjon hvis det gjennomføres elkontroll med termografi, størrelsen på premiereduksjonen er avhengig av selskapets policy på området.